Skip to Content
... ha egy ismert iskoláról szeretne véleményt írni vagy iskolaválasztás előtt áll, iskolát keres és a döntésben fontos lehet mások véleménye is ...
Intézmények számára ingyenes megjelenést biztosítunk!

Legfrissebb iskoláink:

Endre Király Általános Iskola

Cím: 
Iskola. u. 7.
Telefonszám: 
56/588006
0
Az Ön értékelése: Nincs

Széchenyi István Általános Iskola

Cím: 
Diósdi u. 95-101.
Telefonszám: 
23/375592

Érd Megyei Jogú Város, Széchenyi István Általános Iskola
2030. Érd, Diósdi út 95-101.
Telefonok: központi: 23 375 592, alsó: 23 524 525, igazgató: 23 524 024,
email: szechisk@freemail.hu, szechisk@gmail.hu
Honlap: www.szechenyi-erd.co.cc
 

4
Az Ön értékelése: Nincs Átlag: 4 (2 szavazat)

Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 
Béke u. 75.
Telefonszám: 
82/411628

Kaposvári Egyetem
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

TÁJÉKOZTATÓ
 
Iskolánk a város nyugati részén, társasházakkal körülvéve, a Béke-Füredi lakótelepen (a Béke u. 75. szám alatt) működik. Az épület négy szárnyát és a négy szintet körfolyosórendszer kapcsolja össze. A szárnyak között található a könyvtár, a tornaterem és az ebédlő. Az iskola épületét belső udvarok és sportpályák övezik.
A gyakorlóiskola jelenlegi épületének átadására 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben került sor. Akkor 16 alsó és 8 felső tagozatos osztályban kezdődött meg a tanítás.
1994-ben indítottuk meg a nyolcosztályos gimnáziumi képzést.
Az épület 1996-ban vált 4 szintessé a korábban tervezett emeletráépítéssel. Ezáltal megteremtődtek az általános iskolai és a gimnáziumi nevelő-oktatómunka, valamint a tanító- és tanárjelöltek gyakorlati képzésének optimális tárgyi feltételei. A több mint 4000 m2 alapterületű épületben 49 tanteremből 32 osztályterem, 13 szaktanterem, 1 előadó, 3 hallgatói elemző.

Az iskola beiskolázási körzete nem behatárolt. A város egész területéről, szűkebb és tágabb vonzáskörzetéből jelentkeznek tanítványaink.
Jó szakmai-emberi kapcsolatunk van a város több óvodájával. Rendszeresen részt veszünk –az óvodavezetők meghívására- az óvodai szülői értekezleteken, az iskolásoknak és óvodásoknak közös programokat szervezünk. Hagyománnyá vált, hogy tantestületünk a leendő tanítványoknak és szüleiknek lehetőséget nyújt az intézmény életébe való betekintésre.

A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sajátos nevelési-oktatási és képzési feladatokat lát el. A szakmailag jól felkészült tanítók, tanárok, illetve szakvezetők a 6-18 éves korosztályt nevelik, oktatják, és felkészítik a jövő tanítóit, tanárait hivatásukra a gyakorlati képzés során.
Színteret adunk a helyi és országos versenytanítások, módszertani börzék lebonyolításának. A közös munka biztosítéka, hogy a jövő pedagógusai eredményesen készüljenek fel hivatásukra. Hallgatónk és pedagógusunk is elnyerte már az „Év Tanítója” címet.

Iskolánk nevelési és oktatási céljait a 2003-ban elfogadott és életbe lépett Pedagógiai Programban és az ennek részét képező helyi tantervekben fogalmaztuk meg.
Különös hangsúlyt kapott a Pedagógiai Programban az anyanyelv, a matematika, az idegen nyelvek és az informatika oktatása, a testnevelés, az egészséges életmódra nevelés. 2005- től a közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja vagyunk, mely címet pályázat útján nyertük el.
A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek széles skálájával gondoskodunk arról, hogy programjainkban megfogalmazott alapértékek birtokában tanítványaink kiegyensúlyozott, sokoldalú, korszerű ismeretekkel rendelkező, azokat megújítani képes személyiségekké váljanak.
Az anyanyelvi nevelés, az anyanyelvi kultúra ápolásának eredményességét tükrözi a Kazinczyról elnevezett szépkiejtési versenyek, helyesírási, vers- és prózamondó, meseíró versenyek népszerűsége, magas részvételi aránya, illetve a városi, megyei, területi, országos fordulók kimagasló helyezései.

Az élő idegen nyelvek (angol, német, francia, olasz, orosz) oktatását 1. osztályban kezdjük. A gimnáziumi tagozaton az 5-8. évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket. Tanulóink nyelvtanulási kedvét számos programmal ösztönözzük: rendszeresen szervezünk nyelvi klubokat, külföldi tanulmányutakat, kirándulásokat. Az iskolai nyelvoktatásban tanáraink munkáját a városban élő anyanyelvi beszélők is segítik. A magas színvonalú nyelvoktatás eredményeként számos tanulónk rendelkezik C típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgával.

Matematikából a tananyag sikeres elsajátításán túl jelentős megyei és országos eredményekkel is büszkélkedhetnek tanítványaink az alapműveleti, Zrínyi, Varga Tamás, Gordiusz, Kenguru és a legkülönfélébb országos levelező feladatmegoldó versenyeken.

Az informatika oktatása több mint 10 éve kezdődött el. Az 1989/99-es tanévtől az informatika kötelező tantárgy lett a negyedik évfolyamtól. Iskolánk két korszerűen felszerelt számítástechnikai szaktanteremmel, internet-kapcsolattal, saját weboldallal rendelkezik. Megteremtettük a tanulók számítógép használatának lehetőségeit. Kiépült a belső számítógépes rendszer.
Több tanuló megszerezte már az ECDL vizsgát, országos LOGO és Nemes Tihamér versenyek helyezettje.

A technika, a családi és háztartási ismeretek tanulásának feltételrendszerét az elvárásoknak megfelelően biztosítottuk. A tantárgy tanításának eredményességét a különböző megyei és országos versenyeken elért kimagasló helyezések is bizonyítják.

Nagy gondot fordítunk a művészeti nevelésre is. Az 1998-ban kialakított rajzelőadó felszereltsége minden igényt kielégít, az oktatás színvonala magas. Tanítványaink képzőművészeti pályázatokon való eredményes részvétele figyelemre méltó.
Az iskolánkban működő Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is felkutatja és képezi a zenére fogékony gyerekeket, tehetségeket, biztosítva a népi furulya-, népi hegedű- és citeratanulás lehetőségét. Népdalénekeseink országos helyezettek.
A 2002/2003-as tanévtől a Mikrokozmosz Művészeti Iskola intézményünk tanulói számára három tánc- és mozgásművészeti csoportot működtet.

A testnevelés és a sport kulcsfontosságú az egészséges életmódra nevelésben.
A szabadtéri létesítmények mellett a 660 m2-es tornaterem, a kistornaterem, a két korszerűen felújított 6x12 m-es tanmedence és a kondicionáló terem a városban egyedülálló lehetőségeket biztosít a testnevelésben és a rendszeres úszásoktatásban.
Tanulóink tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt.
Az alsó tagozaton évfolyamonként egy-egy osztállyal működő sportági osztályok (labdajáték-alapozó, vízilabda, úszás, korcsolya), jelentős mértékben segítik a tanulók edzettségét, versenyszereplését. Diákolimpiai országos bajnokaink, helyezettjeink, triatlon, duatlon, kosárlabda, röplabda és úszás bajnokaink öregbítik iskolánk jó hírnevét.
A Gyakorló Diák Sport Egyesület eredményesen szervezi a tanulók sportéletét, házibajnokságait és versenysportját.
Turisztikai szakosztályunk –a legfiatalabbak és a családok bevonásával- arany, ezüst és bronzjelvényes versenyzőket, természetet szerető és védő gyerekeket nevel. Nyaranta üdülőtábori és vándortáborozási lehetőséget, télen sítábort kínálunk. A természet- és környezetvédelem központú nevelés-oktatás színterei a terepgyakorlatok, erdei iskolák, csillagászati táborok is.

Iskolánkban az alsó és felső tagozaton szerveződtek napközis csoportok.
A napközis tevékenység kiegészíti, bővíti a tanítási órákon végzett nevelő munkát, lehetőséget biztosítva az egészséges életmód szokásainak és az önálló tanulás képességének korszerű alakítására, gyakorlására. A szabadidő hasznos eltöltésének megtanulására is módja van a diákoknak szervezett foglalkozások keretében.

A gyakorlóiskola könyvtára 30. 000 kötettel, számtalan folyóirattal, napilappal, CD-kel, kazettákkal, számítógépekkel áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvtárosok a kölcsönzési feladatok ellátásán kívül évente 20- 30 könyvtári órát is tartanak.
A Nemzeti Tankönyvkiadó referencia-iskolájaként a könyvtár bemutatja, népszerűsíti a megjelenő új tankönyveket.

A Diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szerve, a közoktatási törvény által meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel. Önálló szabályzat alapján két segítő tanár irányításával működik. Tevékeny szervezője és résztvevője a diáknapnak, a téli és nyári táboroknak, különböző iskolai rendezvényeknek.

Iskolánk Szülői Munkaközössége elsőrendű feladatának tekinti a tanulók érdekképviseletét, az oktató-nevelőmunkát segítő vállalások koordinálását, a rendezvények támogatását.
Az Iskolaszék munkája a gyakorlóiskola működésének támogatására és képviseletére irányul. Ezen túl segíti a szülői és tanulói elvárások megvalósítását.
A „Gyermekeink Jövőjéért” Alapítványunk pénzeszközét a kuratórium döntése alapján közösségi és tanulmányi célokra használja fel.

Szakmailag jól felkészült nevelőtestületünk a családdal, óvodákkal, társintézményekkel, a főiskolai kar oktatóival és hallgatóival való tartalmas együttműködéssel törekszik megfelelni korunk kihívásainak, a differenciált társadalmi elvárásoknak, hogy betölthessük tanítványaink életében a kisebb és nagyobb közösségekben a jogosan elvárt esélyadó szerepet.

Elérhetőségek:
Kaposvári Egyetem
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvár, Béke u. 75.
Levélcím: Kaposvár, Pf. 30.
Telefon: 82/ 411- 280, 411- 620
Telefon, Fax: 82/ 510- 228
E- mail: titkar@gyakorlo-kap.sulinet.hu
Internet: http://www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

 
 

4
Az Ön értékelése: Nincs Átlag: 4 (1 szavazat)

Krúdy Gyula Általános Iskola

Cím: 
Gyógyszergyár u. 22-24.
Telefonszám: 
1/2502724

Iskolánk 1988-ban épült.1989-ben vettük fel Krúdy Gyula író nevét, aki hozzánk hasonlóan szorosan kötődött Óbudához. Pedagógiai alapelvünk, hogy minden diák tehetséges valamiben.
E tehetség kibontakozásához igyekszünk minden tárgyi és személyi feltételt biztosítani. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink örömmel járjanak iskolába és mindenki megtalálja azt a tevékenységet, amiben sikeresnek, eredményesnek érezheti önmagát, legyen az tanóra vagy tanórán kívüli szabadidős program.
A pedagógiai munkát fejlesztő pedagógus, pszichológus és könyvtáros segíti. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóinknak egyenlő arányban lehetőséget biztosítsunk a tudományok és művészetek megismerése mellett a sportolásra, játékra is.
A szabadidő hasznos eltöltését az alábbi programokkal segítjük:
Szakköreink, tanfolyamaink:
-Góliát foci (Már a nagycsoportos óvodásoknál is!)
-kosárlabda szakkör (3. osztálytól)
-művészi torna
-akrobatikus rock and roll
-úszás, korcsolyázás
-kézműves foglalkozások
-művészeti kör (3. osztálytól)
-énekkar
-hitoktatás
-sakk
-informatika
-furulya
 
Hagyományőrző programjaink:
-Halloween
-Karácsonyi ünnepváró műhelyfoglalkozások
-Karácsonyi hangverseny
-Farsang
-Családi Nap ősszel és tavasszal
 
Táboraink:
-Erdei iskola
-Sporttáborok
-Napközis tábor
-Sítábor
-Művészeti tábor
Jó a kapcsolatunk az Aelia Sabina zeneiskolával. Több kihelyezett tagozatuk működik iskolánkban: zenei előképző, hegedű, gitár, zongora.
Az „a” osztályban a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvánnyal (www.szoloto.hu) együttműködve angol-magyar kétnyelvű programot valósítunk meg. A magyar nyelv és irodalmon kívül minden tantárgyat két nyelven tanítunk. A tanórán - a párban tanítás módszerével - egyszerre két pedagógus van benn, egy magyar és egy angol anyanyelvű.
A „b”kéttannyelvű osztályban heti öt órában bontott csoportban tanítjuk az angolt. A hatékony angoltanítást angol anyanyelvű pedagógus segíti. Angol nyelven tanítjuk a testnevelést, a rajzot és az ének-zenét, harmadik osztálytól a természetismeretet.
A „c” osztályunkban a hagyományok ápolására fektetünk nagyobb hangsúlyt, tanítunk néptáncot, bábozást. Emellett lehetőséget adunk az idegen nyelvvel való ismerkedésre is.
 
 

Iskolánk az utcafrontról
Iskolánk az udvar felől
2
Az Ön értékelése: Nincs Átlag: 2 (1 szavazat)

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Cím: 
Vörösmarty u. 128.
Telefonszám: 
1/4215577

Iskolánk több mint 80 éve működik, kertvárosi környezetben. 2003 óta többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola és logopédiai intézet. 2008-ban az épület teljesen megújult a XXI. század követelményeinek megfelelően. Korszerűen felszerelt tantermek, modern és kényelmes berendezés, esztétikusan kialakított környezet várja a hozzánk érkezőket. Szaktantermeink felszereltsége példaértékű a kerületben. Könyvtárunk állománya lehetőséget biztosít az önálló ismeretszerzésre, művelődésre. Udvarunk parkosított. Sportpálya, játszótér áll a gyerekek rendelkezésére.
Az iskolai étkeztetést a büfé és az italautomata kínálata egészíti ki.

A 2010/2011. tanévben három első osztály indítását tervezzük:
 
1. a      normál tantervű osztály, németet tanuló csoport 
                                                                                         Trencsényiné Szabó Borbála
1. b      emelt szinten angolt tanuló osztály                          Dorogi Ernőné
1. c      közoktatási típusú sportiskolai osztály                    Tóthné Fazekas Katalin
            Választható sportágak: vízilabda, szinkronúszás, evezés, jégkorong.
Együttműködő egyesületek: Pesterzsébeti Hockey Club, Budapesti Honvéd,   Ferencvárosi Evezős Club.
A sportági edzések helye: jégcsarnok, pesterzsébeti uszoda, vízi sporttelep.
A három osztályhoz várhatóan két napközis csoport kapcsolódik.
 

 
 

Iskolánk
A folyosó
A tornaterem
Az udvar
0
Az Ön értékelése: Nincs